Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego czesc 4

Zgodnie z protokołem nie planowaliśmy zbyt wcześnie przerwać badania w celu uzyskania skuteczności. Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Continue reading „Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego czesc 4”

Leczenie za pomocą agonisty hormonu uwalniającego hormon luteinizujący u nastolatków o niskim wzroście czesc 4

W tej grupie osób hormon wzrostu był generalnie przepisywany w dawce 0,3 mg na kilogram na tydzień, podawany w podzielonych dawkach trzy razy lub sześć razy w tygodniu. Czterdzieści siedem nastolatków (94 procent) było śledzonych aż do osiągnięcia dorosłego wzrostu. Trzy nastolatki (jedna w grupie agonistów LHRH i dwie w grupie placebo) opuściły badanie w ciągu pierwszego roku i zostały utracone w celu obserwacji. Osiem nastolatków losowo przydzielonych do grupy otrzymującej agonistę LHRH i 20 losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo przerwało wstrzyknięcia przed ukończeniem czteroletniego okresu leczenia. Wszystkie 47 osób, dla których dostępne były dane dotyczące wzrostu dorosłych, włączono do analiz zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Continue reading „Leczenie za pomocą agonisty hormonu uwalniającego hormon luteinizujący u nastolatków o niskim wzroście czesc 4”

Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego u pacjentów z wcześniejszym rakiem jelita grubego cd

Uprawnieni uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę, a następnie wprowadzili wstępny trzymiesięczny, jedno-ślepy okres aspiracji aspiryny, podczas którego oceniano przestrzeganie leczenia i toksyczność. Członkowie personelu ocenili przydatność uczestników do randomizacji na podstawie zgłaszanej przez samych pacjentów adhezji, motywacji i efektów toksycznych po 6 tygodniach i 10 tygodniach. Aby się zakwalifikować, uczestnik musiał wziąć średnio co najmniej pięć tabletek tygodniowo w okresie wstępnym. Po okresie docierania kwalifikujący się uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 325 mg aspiryny na dobę lub identycznie wyglądającego placebo. Randomizacja była stratyfikowana w zależności od stadium raka (Dukes A lub B1 vs. Continue reading „Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego u pacjentów z wcześniejszym rakiem jelita grubego cd”

Nietrzymanie moczu po porodzie lub cesarskim cięciu cd

Wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) obliczono na podstawie pomiarów uzyskanych podczas wizyty kontrolnej i zastosowano trzy kategorie: mniej niż 25,0, 25,0 do 29,9 i 30,0 lub więcej . W przypadku kobiet ze zwłoką liczbę porodów uzyskano z rejestru urodzeń. Dziewczęce kobiety zostały zidentyfikowane przez ich nieobecność w rejestrze urodzenia; ich nieleżący status został potwierdzony przez odpowiedzi dotyczące parytetu w badaniu HUNT 2 w 99,5% przypadków. Sposób porodu (cesarskie cięcie lub poród) został wskazany w rejestrze urodzenia. Od 1987 r. Continue reading „Nietrzymanie moczu po porodzie lub cesarskim cięciu cd”

Molekularne podstawy różnych postaci metachromatycznej leukodystrofii

ARYLSULFATASE A jest enzymem lizosomalnym znajdującym się w degradacji siarczanu cerebrozydu, glikolipidu polarnego, który znajduje się głównie jako składnik osłonek mielinowych układu nerwowego. Niedobór arylosulfatazy A powoduje metachromatyczną leukodystrofię, lizosomalną chorobę spichrzową charakteryzującą się akumulacją siarczanu cerebrozydu.1 Przechowywanie sulfatydu wpływa głównie na układ nerwowy, gdzie wiąże się z postępującą demielinizacją i utratą istoty białej. Klinicznie mogą występować objawy neurologiczne, takie jak osłabienie, ataksja, postępujące tetraparezy spastyczne, zaniki nerwu wzrokowego i otępienie. U starszych pacjentów objawy psychiczne mogą poprzedzać objawy neurologiczne. Wiek wystąpienia zaczyna się od mniej niż dwóch lat do trzeciej lub czwartej dekady życia. Continue reading „Molekularne podstawy różnych postaci metachromatycznej leukodystrofii”

Transplantacja wątroby w przypadku choroby magazynowej glikogenu typu IV

Choroba związana z magazynowaniem glikogenu typu IV jest rzadkim autosomalnym zaburzeniem recesywnym (zwanym także chorobą Andersena1 lub amyloopektozy), w którym aktywność enzymu rozgałęziającego alfa-1,4-glukan: alfa-1, 4-glukanu 6-glukozylotransferaza jest niedostateczna w wątrobie jako podobnie jak w hodowanych fibroblastach skóry i innych tkankach.2, 3 Ten enzym rozgałęziający jest odpowiedzialny za tworzenie punktów rozgałęzień w normalnej cząsteczce glikogenu. W względnej lub absolutnej nieobecności tego enzymu w komórkach gromadzi się nierozpuszczalna i drażniąca postać glikogenu, polisacharyd podobny do amylopektyny, który przypomina skrobię roślinną. Postać podobna do amylopektyny jest mniej rozpuszczalna niż normalny glikogen, z dłuższymi zewnętrznymi i wewnętrznymi łańcuchami i mniejszymi punktami rozgałęzienia. Kliniczny początek choroby jest podstępny, z początkowo niespecyficznymi objawami żołądkowo-jelitowymi, następnie postępującą hepatosplenomegalią, nadciśnieniem wrotnym, wodobrzuszem i niewydolnością wątroby. Dzieci z tym zaburzeniem zazwyczaj umierają z powodu marskości wątroby w wieku od dwóch do czterech lat.4 5 6 7 8 W wyjątkowych przypadkach kardiomiopatii, 5 6 7, 9 zespołów neurologicznych – w tym drżenia, napady padaczkowe i demencja10, 11 – lub objawy zmienne miopatii5, 12, 13 zostały zgłoszone. Continue reading „Transplantacja wątroby w przypadku choroby magazynowej glikogenu typu IV”

Ekspozycja na dioksyny i dibenzofurany poprzez spożycie ryb ad

Torebki plazmowe kodowano i natychmiast zamrażano i przechowywano w temperaturze -20 ° C. Ponadto krew żylną wciągnięto do probówek, odwirowano i zamrożono w celu analizy poziomów kwasów tłuszczowych. Wszystkie próbki zostały zakodowane przed ich wysłaniem do laboratorium analitycznego, a kod został złamany dopiero po zgłoszeniu wyników. Zastosowano poprzednio opisany sposób pomiaru PCDF i PCDD.10 Procedura obejmowała ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi, wielokrotne oczyszczanie różnymi absorbentami, a na koniec detekcję i oznaczanie ilościowe za pomocą chromatografii gazowej o wysokiej rozdzielczości w wysokiej rozdzielczości i spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości . Stwierdzono, że ta metoda ma granicę wykrywalności od 0,003 do 0,02 ppt (masa pełnej krwi) w zależności od badanego izomeru i została oceniona w badaniu kontroli jakości, mierząc poziomy polichlorowanych bifenyli, PCDD i PCDF w ludzkie mleko i krew organizowane przez Światową Organizację Zdrowia11 i obejmujące 19 laboratoriów we wszystkich częściach świata. Continue reading „Ekspozycja na dioksyny i dibenzofurany poprzez spożycie ryb ad”

Ekspozycja na dioksyny i dibenzofurany poprzez spożycie ryb

LUDZKIE narażenie na polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD) i polichlorowane dwubenzofurany (PCDF) jest poważnym problemem w wielu częściach świata. Niektóre z tych związków są najbardziej toksycznymi produkowanymi chemikaliami znanymi, przynajmniej w niektórych gatunkach.1, 2 Ekspozycja może wystąpić w środowisku zawodowym, 3 szczególnie w wypadkach przemysłowych, takich jak pożary w transformatorach elektrycznych i kondensatorach zawierających polichlorowane bifenyle i przypadkowe emisje, takie jak pożar w Seveso we Włoszech w 1976 r.1 Ponadto, defoliant Agent Orange, użyty podczas wojny wietnamskiej, spowodował w szczególności narażenie na działanie jednego z dioksyn: 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD), który obecny jako zanieczyszczenie Dostępne dane wskazują, że pewne narażenie występuje w populacji ogólnej.2 Stwierdzono, że tłuste ryby, takie jak śledź i łosoś z Morza Bałtyckiego, zawierają wysokie poziomy niektórych PCDD i PCDF5. Podobne stężenia TCDD wykryto u ryb z Wielkiej Brytanii. Lakes.6 Wykazano wcześniej, że spożycie ryb jest głównym źródłem innych związków chloroorganicznych7, 8
Podajemy tutaj dane o poziomach PCDD i PCDF w osoczu od podmiotów o różnych wzorach konsumpcji ryb.
Metody
Grupy badawcze
Zbadano dwadzieścia dziewięć osób z południowo-wschodniej Szwecji. Continue reading „Ekspozycja na dioksyny i dibenzofurany poprzez spożycie ryb”

Odrzucanie aloprzeszczepu szpiku kostnego przez limfocyty T Rozpoznawanie różnicy pojedynczych aminokwasów w HLA-B44 ad 6

Ta obserwacja ilustruje złożoną naturę alloreaktywności. Sugerowano, że endogenne peptydy przyczyniają się do specyfiki allorekogenezy.36 36 37 38 Jest zatem możliwe, że leucyna w pozycji 156 obecna na allelach innych niż HLA-B44.1 nie może służyć jako cel dla cytotoksycznych limfocytów T swoistych dla HLA. -B44.1 z powodu braku odpowiedniego endogennego peptydu związanego w rowku wiążącym antygen cząsteczki HLA. Innym możliwym wytłumaczeniem jest to, że receptor komórek T rozpoznaje konformacyjny epitop na allogenicznej cząsteczce HLA, która jest określona przez sąsiadujący odcinek aminokwasów. Ten opis przypadku pokazuje, że niekompatybilność strukturalna HLA Klasy I ograniczona do substytucji pojedynczego aminokwasu, w warunkach klinicznych przeszczepienia allogenicznego szpiku kostnego od niespokrewnionego dawcy, zubożonego w limfocyty T, może być uznana za główną barierę zgodności tkankowej. Continue reading „Odrzucanie aloprzeszczepu szpiku kostnego przez limfocyty T Rozpoznawanie różnicy pojedynczych aminokwasów w HLA-B44 ad 6”

Remisja hiperprolaktynemii po ciąży

W latach 1976-1983 w naszej klinice 40 kobiet z hiperprolaktynemią leczonych bromokryptyną zaszło w ciążę. Mieli brak miesiączki-mlekotok przez średnio cztery lata. Ich stężenia przed leczeniem prolaktyny w surowicy (co najmniej cztery oznaczenia na pacjenta) mieściły się w zakresie od 56 do 851 .g na litr (średnia, 163, normalna, <30). Dwudziestu dwóch pacjentów miało normalne filmy rentgenowskie czaszki, a 18 miało powiększenie skóry tureckiej. Średni czas leczenia wynosił 4 miesiące (zakres od do 12); leczenie przerwano, gdy tylko ciąża była widoczna (do piątego lub szóstego tygodnia). Continue reading „Remisja hiperprolaktynemii po ciąży”