Wpływ terapii anty-IgE u pacjentów z alergią na orzechy ad 6

Biorąc najniższy poziom w 12. tygodniu jako miarę ekspozycji na lek, stwierdziliśmy, że korelacja pomiędzy zmianą dawki progowej i minimalnymi poziomami leku (r = 0,392, P <0,001) była podobna do tej między dawką progową a dawką TNX-901 (r = 0,381, P <0,001). Poziomy IgE bez surowicy mierzono co cztery tygodnie, tuż przed każdą iniekcją, i uzyskiwano istotne zmniejszenie i utrzymywanie we wszystkich trzech dawkach TNX-901. Od poziomów podstawowych 199,5 jm na mililitr w grupie placebo, 262,0 jm na mililitr w grupie 150 mg, 158,9 jm na mililitr w grupie 300 mg i 242,0 jm na mililitr w grupie 450 mg, Poziomy IgE wynosiły 207,4 (wzrost o 4,0 procent), 30,4 (spadek o 88,4 procent), 17,0 (spadek o 89,3 procent) i 16,6 (spadek o 93,2 procent) jm na mililitr, odpowiednio, pod koniec tygodnia 4, tuż przed drugim zastrzykiem i podobne redukcje obserwowano przez cały okres dawkowania. Osiem tygodni po ostatniej dawce TNX-901, w ocenie ostatniego punktu czasowego, poziomy wolnego IgE były nadal obniżone z linii podstawowej o 71,6 procent w grupie 150 mg, 79,1 procent w grupie 300 mg i 88,7 procent w Grupa 450 mg.
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane inne niż zdarzenia lokalne, które wystąpiły u więcej niż jednego pacjenta w grupie TNX-901. TNX-901 był dobrze tolerowany. Częstość występowania i spektrum ogólnoustrojowych zdarzeń niepożądanych i miejscowych zdarzeń niepożądanych były podobne w grupach TNX-901 i placebo. Całkowita liczba zgłaszanych działań niepożądanych układowych (zakres od 45 do 50 na grupę) i liczba pacjentów, u których występowały takie zdarzenia (zakres od 15 do 19 na grupę) były podobne w czterech grupach. Ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane, które wystąpiły więcej niż jeden raz w grupie TNX-901, podano w Tabeli 2. W odniesieniu do lokalnych zdarzeń niepożądanych reakcje w miejscu wstrzyknięcia odnotowano u 13 do 14 pacjentów w każdej grupie i obejmowały głównie rumień i, do w mniejszym stopniu, obrzęk i pieczenie. Wszystkie reakcje w miejscu wstrzyknięcia uznano za łagodne, z wyjątkiem jednego pacjenta z grupy 450 mg, u którego wystąpiły umiarkowane rumień lub obrzęk przy dwóch okazjach. Nie stwierdzono istotnych zmian w wynikach rutynowych zmiennych hematologicznych (w tym liczby płytek krwi), analiz chemicznych w surowicy i analizy moczu. Nie stwierdzono dowodów obecności przeciwciał anty-TNX-901 u żadnego pacjenta.
Dyskusja
Wobec braku wiarygodnych danych epidemiologicznych i biorąc pod uwagę nieprzewidywalność przeprowadzenia dużego, kontrolowanego placebo badania, w którym epizody anafilaksji spowodowane przypadkowymi spożyciem służyły jako punkty końcowe, zdecydowaliśmy się użyć zwiększenia ilości mąki z orzeszków ziemnych potrzebnej do wywołania objawów. w pytaniu ustnym jako ważny substytut. Znaczny wzrost progu mąki z orzeszków ziemnych konieczny do wywołania objawów powinien służyć jako wskaźnik zastępczy dla poziomu ochrony przed niezamierzonym połknięciem. Podwójnie ślepe, kontrolowane placebo doustne prowokowanie pokarmem jest standardem w diagnozowaniu alergii pokarmowej i zostało użyte jako punkt końcowy skuteczności w wielu badaniach. 17, 27-30 Chociaż przerwano doustne prowokowanie pokarmowe tylko wtedy, gdy pacjenci mieli objawy lub objawy które zwykle poprzedzają bardziej poważne objawy, ten punkt końcowy nie jest pozbawiony subiektywnej interpretacji, ponieważ niektóre z tych objawów mogą być wywołane przez lęk
[przypisy: refundacja aparatów słuchowych, szpital praski chirurgia, nfz sanatoria kolejka oczekujących ]
[hasła pokrewne: sobycor, szpital grucy otwock, drut kirschnera ]