Angiogeneza guza i przerzuty – korelacja w inwazyjnym raku piersi ad

Wielkość guza i stan węzłowy określono na podstawie wstępnego raportu z patologii chirurgicznej, a obserwację uzyskano, oceniając mapy pacjentów i współpracując z rejestrem nowotworów Brighama i Szpitala dla Kobiet. Sekcje nowotworowe wybarwione hematoksyliną i eozyną zostały ocenione zgodnie z kryteriami Scarffa-Blooma-Richardsona16. Pięć guzów miało stopień I / III, 22 było stopnia II / III, a 22 było stopnia III / III. Barwienie naczyń krwionośnych, klasyfikacja i liczenie
Wszystkie naczynia krwionośne zostały wyróżnione przez wybarwienie komórek śródbłonka czynnika VIII (Dako Polyclonal, Dako, Santa Barbara, CA) za pomocą standardowej techniki immunoperoksydazy opisanej powyżej.17 Ponadto, obszary reprezentatywne dla inwazyjnego komponentu raka zostały wybrane z sekcji barwione hematoksyliną i eozyną; często obszary te zawierały również pewne nowotwory in situ. Odcinek z jednego bloku parafiny na guz został wybarwiony na czynnik VIII.
Gęstość mikronaczyń oceniano bez znajomości wyniku pacjenta; obszary inwazyjnego guza zawierające większość naczyń włosowatych i małych żyłek (tj. obszary o najintensywniejszej neowaskularyzacji) zbadano pod mikroskopem optycznym. Guzy były często niejednorodne pod względem gęstości naczyń krwionośnych, ale obszary o najwyższej neowaskularyzacji wykryto przez zeskanowanie sekcji nowotworowych przy małej mocy (40 xi 100 x) i zidentyfikowanie obszarów inwazyjnego raka z największą liczbą dyskretnych mikronaczyń barwiących czynnik VIII. (brązowy). Te obszary o wysokiej neowaskularyzacji mogły wystąpić w dowolnym miejscu inwazyjnego guza, ale najczęściej występowały na marginesach raka. Mikro-naczynia w sklerotycznych obszarach w obrębie guza, gdzie mikronaczynia są rzadkie, a bezpośrednio sąsiadujące obszary niedotkniętej tkanki piersi nie zostały uwzględnione w liczbie naczyń. Jednak te mikronaczynia służyły jako kontrola wewnętrzna do oceny jakości barwienia czynnika VIII. W badaniu tym uwzględniono jedynie nowotwory o wysokiej jakości, wyraźnym zabarwieniu mikronaczyń (tj. O niskim zabarwieniu tła) z zastosowaniem techniki immunoperoksydazy. Dwa nowotwory zostały wyłączone z badania ze względu na słabe zabarwienie.
Po zidentyfikowaniu obszaru o najwyższej neowaskularyzacji i subiektywnej ocenie w skali od do 4+, pojedyncze naczynka zliczono na polu 200x (tj. 20 × soczewka obiektywu i 10 × soczewka oka, 0,7386 mm2 na pole) i 400 × pole (tj. 40 × soczewka obiektywu i 10 × soczewka oka, 0,1885 mm2 na pole). Każda komórka śródbłonka wybarwiająca brunatny lub skupisko komórek śródbłonka, które było wyraźnie oddzielone od sąsiadujących mikronaczyń, komórek nowotworowych i innych elementów tkanki łącznej, uważano za pojedyncze, policzalne naczynie mikronaczyniowe. Lumenów naczynia, chociaż zwykle obecne, nie były konieczne, aby struktura została określona jako mikronaczynia, a czerwone komórki nie były używane do określenia światła naczynia. Każda liczba została wyrażona jako najwyższa liczba mikronaczyń zidentyfikowanych w dowolnym polu 200 × lub 400 ×. Wszystkie zliczenia zostały wykonane przez dwóch badaczy jednocześnie, używając mikroskopu z dwoma głowicami; obaj musieli uzgodnić, co stanowiło pojedyncze naczynie mikronaczyniowe, zanim jakiekolwiek naczynie zostało włączone do liczenia. Około 5 do 10 minut było potrzebne do oceny jednego guza
[podobne: sabamed, mxd morfologia, izotek a alkohol ]