Imatinib w porównaniu z interferonem i niską dawką cytarabiny dla nowo zdiagnozowanej przewlekłej białaczki szpikowej przewlekłej ad 8

Jeśli odpowiedź była analizowana tylko zgodnie z pierwszym otrzymanym leczeniem, nasza analiza może nie docenić odpowiedzi na interferon alfa (porównaj tabelę 4 i rysunek 1). Na przykład pacjent, który przejdzie do leczenia imatynibem z powodu nietolerancji, może być uznany za nie mający odpowiedzi na leczenie skojarzone. Aby zrekompensować tę możliwość, przeanalizowaliśmy również dane za pomocą metody Kaplana-Meiera, w której dane dotyczące pacjentów, którzy przekroczyli lub przerwali leczenie z przyczyn innych niż progresja, zostały poddane cenzurze pod koniec początkowego leczenia. W przeciwieństwie do tego, stosowanie zasady ścisłej zamiany na leczenie może zawyżać szybkość odpowiedzi i lekceważyć szybkość progresji związanej z terapią interferonem alfa, ponieważ wykazano, że imatinib jest skuteczną terapią ratunkową dla pacjentów, którzy nie mają odpowiedzi na interferon. alfa. Wykorzystaliśmy metodę Kaplana-Meiera do oszacowania odpowiedzi i ścisłej zasady zamiaru leczenia w celu określenia szybkości progresji. Pomimo tego konserwatywnego podejścia statystycznego, różnice pozostały duże i znacząco na korzyść imatinibu. Wynik leczenia pacjentów, u których nastąpiła progresja choroby do fazy ostrej lub przełomu blastycznego, pomimo leczenia jakąkolwiek terapią, w tym imatynibem, jest znacznie gorszy niż wynik leczenia CML z przewlekłą fazą. Nie znaleźliśmy żadnej możliwej do udowodnienia różnicy w przeżyciu między obiema grupami, jeśli chodzi o intencję leczenia, i wydaje się mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek zaobserwowano taką różnicę. Wynika to prawdopodobnie z wczesnego przejścia tylu pacjentów do grupy imatinibu. Badanie będzie kontynuowane przez co najmniej pięć lat, co pozwoli nam określić długoterminowy wynik terapii imatynibem. Biorąc jednak pod uwagę wysoki wskaźnik całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej i wczesne dowody opóźnienia w progresji do CML o fazie akceleracji lub Blast-kryzy, uważamy, że leczenie imatinibem może znacznie poprawić długoterminowe przeżycie.
Wydaje się, że pojawienie się imatinibu miało już wpływ na liczbę przeprowadzanych przeszczepów [36], a wybór między leczeniem farmakologicznym a przeszczepianiem w przypadku nowo zdiagnozowanej CML staje się coraz trudniejszy. Do tej pory do transplantacji przystąpiło 52 pacjentów, ale nie jest możliwe sformułowanie sensownych komentarzy dotyczących ich wyniku, ponieważ liczby są zbyt małe. Ze względu na wysoki wskaźnik wczesnej śmiertelności związany z przeszczepem szpiku kostnego i obiecujące wyniki z imatinibem, wczesna transplantacja może być ograniczona do pacjentów z największym prawdopodobieństwem powodzenia, takich jak młodsi pacjenci z dobranymi dawcami z rodzeństwa oraz do pacjentów z niewystarczającą Odpowiedź na imatinib.23 Będziemy kontynuować obserwację pacjentów w tym badaniu w celu oceny długoterminowej tolerancji imatynibu i trwałości odpowiedzi oraz w celu ustalenia, czy białaczka może zostać usunięta na poziomie molekularnym. Obecnie trwają badania mające na celu porównanie różnych dawek imatynibu w monoterapii z imatynibem w skojarzeniu z innymi lekami.
[przypisy: jakie są choroby zakaźne, artroskopia biodra nfz, korona porcelanowa na metalu ]
[patrz też: dziś jestem blondynką, gumtree poznań zwierzaki, przodopochylenie miednicy ]