Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego czesc 4

Zgodnie z protokołem nie planowaliśmy zbyt wcześnie przerwać badania w celu uzyskania skuteczności. Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Continue reading „Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego czesc 4”

Leczenie za pomocą agonisty hormonu uwalniającego hormon luteinizujący u nastolatków o niskim wzroście czesc 4

W tej grupie osób hormon wzrostu był generalnie przepisywany w dawce 0,3 mg na kilogram na tydzień, podawany w podzielonych dawkach trzy razy lub sześć razy w tygodniu. Czterdzieści siedem nastolatków (94 procent) było śledzonych aż do osiągnięcia dorosłego wzrostu. Trzy nastolatki (jedna w grupie agonistów LHRH i dwie w grupie placebo) opuściły badanie w ciągu pierwszego roku i zostały utracone w celu obserwacji. Osiem nastolatków losowo przydzielonych do grupy otrzymującej agonistę LHRH i 20 losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo przerwało wstrzyknięcia przed ukończeniem czteroletniego okresu leczenia. Wszystkie 47 osób, dla których dostępne były dane dotyczące wzrostu dorosłych, włączono do analiz zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Continue reading „Leczenie za pomocą agonisty hormonu uwalniającego hormon luteinizujący u nastolatków o niskim wzroście czesc 4”

Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego u pacjentów z wcześniejszym rakiem jelita grubego cd

Uprawnieni uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę, a następnie wprowadzili wstępny trzymiesięczny, jedno-ślepy okres aspiracji aspiryny, podczas którego oceniano przestrzeganie leczenia i toksyczność. Członkowie personelu ocenili przydatność uczestników do randomizacji na podstawie zgłaszanej przez samych pacjentów adhezji, motywacji i efektów toksycznych po 6 tygodniach i 10 tygodniach. Aby się zakwalifikować, uczestnik musiał wziąć średnio co najmniej pięć tabletek tygodniowo w okresie wstępnym. Po okresie docierania kwalifikujący się uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 325 mg aspiryny na dobę lub identycznie wyglądającego placebo. Randomizacja była stratyfikowana w zależności od stadium raka (Dukes A lub B1 vs. Continue reading „Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego u pacjentów z wcześniejszym rakiem jelita grubego cd”

Nietrzymanie moczu po porodzie lub cesarskim cięciu cd

Wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) obliczono na podstawie pomiarów uzyskanych podczas wizyty kontrolnej i zastosowano trzy kategorie: mniej niż 25,0, 25,0 do 29,9 i 30,0 lub więcej . W przypadku kobiet ze zwłoką liczbę porodów uzyskano z rejestru urodzeń. Dziewczęce kobiety zostały zidentyfikowane przez ich nieobecność w rejestrze urodzenia; ich nieleżący status został potwierdzony przez odpowiedzi dotyczące parytetu w badaniu HUNT 2 w 99,5% przypadków. Sposób porodu (cesarskie cięcie lub poród) został wskazany w rejestrze urodzenia. Od 1987 r. Continue reading „Nietrzymanie moczu po porodzie lub cesarskim cięciu cd”

Wpływ epilepsji lub cukrzycy na ryzyko wypadków samochodowych ad 6

Można by się spodziewać, że przy odpowiednim dostosowaniu do przejechanych kilometrów szacowane standardowe wskaźniki nieszczęśliwych wypadków w naszym badaniu mogą nieco wzrosnąć. Nasze dane dostarczają szacunkowych informacji na temat wpływu wypadków i liczby naruszeń przyznawania uprawnień do prowadzenia pojazdów kierowcom cierpiącym na epilepsję lub cukrzycę, zgodnie z obowiązującym prawem Wisconsin. Na podstawie tego badania nie uważamy za rozsądne dalsze ograniczanie uprawnień do prowadzenia pojazdów przez osoby z cukrzycą lub padaczką. Szacunki względnego ryzyka należy interpretować w odniesieniu do wielkości zagrożonej populacji. Nasze dane sugerują, że nadmierne ryzyko związane z padaczką stanowiło około 13 z 5665 wypadków, które miały miejsce w tym obszarze w ciągu czterech lat. Continue reading „Wpływ epilepsji lub cukrzycy na ryzyko wypadków samochodowych ad 6”

Molekularne podstawy różnych postaci metachromatycznej leukodystrofii ad

Sekwencje oligonukleotydów zastosowane do amplifikacji fragmentów pokazanych na Figurze były następujące: dla fragmentu A, sekwencja 5 TCGAATTCTGCTGGAGCCAAGTAGCCCT3 oligonukleotydu i sekwencja oligonukleotydowa 3 GAAAGACTGGAGTTAGCACT3 ; dla fragmentu C, sekwencja oligonukleotydu 4 5 CGGAATTCTTGATGGGGAACTGAGTGAC3 i sekwencja oligonukleotydu 5 5 GCGAAGCTTCCTCATTGGTACCACAGG3 ; a dla fragmentu D sekwencja oligonukleotydu była taka sama jak sekwencja A i sekwencja oligonukleotydu 2 5 GAGGATCCCAGTGCAGGAGGCACTGAGG3 . Fragmenty subklonowano do M13mp18 i M13mp19 i sekwencjonowano zgodnie ze standardowymi technikami.7 Hybrydyzacja oligonukleotydów specyficznych dla allelu
Genotyp pacjentów określono przez hybrydyzację oligonukleotydów specyficznych dla allelu. Fragmenty A i C (Fig. 1) amplifikowano, przeniesiono na filtry nylonowe i hybrydyzowano z oligonukleotydami znakowanymi końcowo z [32P] ATP i kinazą T4. Stosowane metody opisano gdzie indziej.6 Sekwencja oligonukleotydów stosowanych do wykrywania mutacji alleli I w miejscu splicingowym była 5 TGGTTCCTACCTGGTCGT3 (57 ° C) dla prawidłowego allelu i 5 TGGTTCCTATCTGGTCGT3 (57 ° C) dla zmutowany allel. Continue reading „Molekularne podstawy różnych postaci metachromatycznej leukodystrofii ad”